Ontwerpbestemmingsplan ‘Emmen, Meerdijk’

02-06-2017

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmen, Meerdijk’ vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2016001-B501 vanaf 2 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan voorziet in de actualisatie van het bestemmingsplan “Emmen, Meerdijk” Het plan gebied is globaal gelegen tussen de wijk Angelslo en de Handelsweg te Emmen (Barger-Oosterveld).
Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld.

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 6753-2016. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via https://gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze

Emmen, 22 mei 2017
burgemeester en wethouders van Emmen,

Terug naar het nieuwsoverzicht