Sectorplan Procesindustrie, kansen voor de toekomst

07-05-2014
In het Sociaal akkoord (11 april 2013) hebben Kabinet en Sociale partners in de Stichting van de Arbeid afspraken gemaakt over een structurele aanpak van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt, met als doel zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. Hierbij staat het bieden van werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid centraal. Op korte termijn betekent dit het overbruggen van de crisis. Op langere termijn is het als gevolg van de vergrijzing noodzakelijk dat alle mensen die kunnen werken op de arbeidsmarkt ook ingezet worden. Dit onder andere door te zorgen voor gezonde en goed geschoolde werknemers. Het kabinet stelt 600 miljoen euro beschikbaar om maatregelen vervat in een sectorplan te co-financieren die een bijdrage leveren aan het behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van werkeloosheid.

Creëren extra BBL-plaatsen (750 deelnemers) , maatregel 4
Voor bedrijven die nieuwe werknemers via een BBL-traject willen opleiden, om bijvoorbeeld oudere werknemers op termijn te vervangen, is er een loonsubsidie beschikbaar via deze maatregel. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten gemaximeerd op het wettelijk minimumloon per deelnemer voor een periode van maximaal 24 maanden. Primair richt deze maatregel zich op het opleiden van voor het bedrijf nieuwe medewerkers. Eventueel kan deze maatregel worden ingezet voor het behoud van werkgelegenheid van huidige medewerkers.Zie de eerste bijlage voor de factsheet van maatregel 4 voor meer informatie en de voorwaarden.

Toekomstgerichte (op)scholing voor medewerkers (1.000 deelnemers), maatregel 6:
Deze maatregel stimuleert bedrijven om te (blijven) investeren in opleiden in het kader van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Bedrijven in de brede procesindustrie kunnen subsidie ontvangen voor scholingstrajecten via brancheopleidingen en opleidingen via de derde leerweg. De subsidie bedraagt 50% van externe opleidingskosten.
Op 1 mei opent de aanvraagperiode voor maatregel 6 en op 15 mei volgt de openstelling van maatregel 4
Voor vragen:     info@sectorplannen.nl of 070-3378367
 

Terug naar het nieuwsoverzicht