Sterk Techniekonderwijs

Onze lokale economie dreigt te stagneren door gebrek aan technische vakmensen. Het aantal leerlingen dat een vmbo- of mbo-opleiding techniek volgt is in Emmen e.o. dramatisch gedaald de afgelopen jaren, en door de demografische krimp zal deze daling bij ongewijzigd beleid verder voortzetten. Op 6 november 2018 vond bij de VPB een goed bezochte bijeenkomst plaats over dit onderwerp, waarbij is overeengekomen dat het regionale techniekonderwijs en het bedrijfsleven nauw gaan samenwerken bij het aanbieden van technische opleidingen.


Samenwerking techniekonderwijs en bedrijfsleven
Betrokken zijn het Hondsrug College, Terra Emmen, het Esdal College en het Carmel College in overleg met het Drenthe College. De samenwerking moet er aan bijdragen dat er meer leerlingen kiezen voor opleidingen in de techniek, dat het bedreigde brede aanbod van techniekonderwijs in de regio in stand gehouden wordt en dat aanbod en vraag beter op elkaar afgestemd zijn.
Ondernemers en scholen hebben verder afgesproken dat de werkgevers van bedrijven en scholen een Talentenprogramma gaan ontwikkelen en uitvoeren. Zeer getalenteerde techniekleerlingen worden via het programma nog eens extra gestimuleerd en geschoold en zijn in principe verzekerd van een baan.

Het technisch bedrijfsleven gaat zich nadrukkelijker open stellen voor jongeren via bedrijfsbezoeken, maar ook door het verzorgen van gastlessen en door het verstrekken van opdrachten aan scholieren, waarbij ze hun talenten en inzicht kunnen laten zien. Afgesproken is tevens dat de bedrijven in de regio zich nog meer gaan inspannen om voldoende stageplaatsen te realiseren voor de leerlingen van de technische opleidingen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Stagebureau Zuidoost Drenthe, dat haar activiteiten gaat verbreden.

Basisonderwijs

Richting het basisonderwijs willen de scholen met technische opleidingen, samen met het regionale bedrijfsleven, pabo-studenten meer naar binnen halen om ook hen kennis te laten maken met techniek en techniek-onderwijs, want het kweken van interesse voor technische vakken begint al op de basisschool.

Het project wordt  gefinancierd uit een deel van de extra gelden die vanuit het Rijk voor het techniekonderwijs in de regio beschikbaar worden gesteld en door bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

De VPB is, als belangenbehartiger van de bedrijven en aanjager van het initiatief, blij met deze ontwikkelingen en zal een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van bovenstaande ambities.

Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Herman Idema of met Arda van Dam

h.idema@vpb-emmen.nl of 

a.vandam@vpb-emmen.nl